Экономикаdenzadnem.com.ua23 мая

У місцевих бюджетів хочуть забрати 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі

nk_hauz/-majn_t9mwhkgklzja79.jpg

12 трав­ня Уряд ух­ва­лив про­ект змін до По­дат­ко­во­го ко­дек­су, яким зби­ра­ють­ся пе­ре­да­ти збір цього по­дат­ку з роз­дріб­ної тор­гівлі до оп­то­ви­ків/ви­роб­ни­ків тю­тю­но­вих ви­ро­бів. У цьому за­ко­ноп­ро­ек­ті, зок­ре­ма, зак­ла­де­но нор­му що­до поз­бавлен­ня міс­це­вих бюд­же­тів 5 % роз­дріб­но­го ак­ци­зу на тю­тюн та пе­ре­не­сен­ня на ви­роб­ни­ків та ім­порте­рів обов’яз­ку спла­ти цих 5 % роз­дріб­но­го ак­ци­зу до дер­жбюд­же­ту. За ін­форма­ці­єю Асо­ці­ації міст Ук­ра­їни, яку по­ши­рив на сво­їй сто­рін­ці у ме­ре­жі Фей­сбук Ви­ко­нав­чий ди­рек­тор АМУ Олек­сандр Сло­бо­жан, змі­ни про­ло­бій­ював один з тю­тю­но­вих мо­но­по­ліс­тів.

Ідею пе­ре­да­ти спла­ту роз­дріб­но­го ак­ци­зу або оп­то­ви­кам, або ви­роб­ни­кам про­су­ва­ють вже де­кіль­ка ро­ків. Обґрун­ту­ван­ня — роз­дріб­на тор­гівля втра­чає пев­ний об­сяг ак­ци­зу, ад­же час­тка дріб­них про­дав­ців не ви­да­ють фіс­каль­них че­ків. От­же, не­хай кра­ще роз­дріб­ний ак­циз спла­чує ви­роб­ник. Над­ходжен­ня пе­рей­дуть з міс­це­вих бюд­же­тів до дер­жавно­го, але дер­жа­ва по­тім в нез­ро­зу­мі­лий спо­сіб ці гро­ші пе­ре­ки­не ре­гі­онам.

В ре­зуль­та­ті і дер­жа­ва мо­же не от­ри­ма­ти гро­ші, і міс­це­ві бюд­же­ти втра­тять від­чутні для се­бе над­ходжен­ня. Ми­ну­ло­го ро­ку від ак­ци­зу на роз­дріб­ну тор­гівлю тю­тю­но­ви­ми ви­ро­ба­ми міс­це­ві бюд­же­ти от­ри­ма­ли 2,4 млрд грн. В цьому пла­ну­єть­ся 2,9 млрд грн. Для дер­жбюд­же­ту — це ко­пій­ки, а на міс­цях — ве­ли­кі кош­ти!

Кон­суль­тант із фі­нан­со­вих пи­тань про­єк­ту ПУЛЬС у Хмель­ницькій об­ласті Юрій Гри­не­вич про­ін­форму­вав, що у 2020 ро­ці у міс­це­ві бюд­же­ти Хмель­нич­чи­ни на­дій­шло по­над 139 млн грн ак­цизно­го по­дат­ку з ре­алі­за­ції суб’єк­та­ми гос­по­да­рю­ван­ня роз­дріб­ної тор­гівлі пі­дак­цизних то­ва­рів. У то­му чис­лі, біль­ше 63 млн грн від про­да­жу тю­тю­ну. Ли­ше за 4 мі­ся­ці 2021 ро­ку гро­ма­ди Хмель­нич­чи­ни от­ри­ма­ли по­над 15,5 млн грн від про­да­жу тю­тю­но­вих ви­ро­бів.

Ук­ра­їнсь­ка Асо­ці­ація ви­роб­ни­ків тю­тю­но­вих ви­ро­бів «УК­РТЮ­ТЮН» не під­три­мує зап­ро­по­но­ва­ні за­ко­ноп­ро­ек­том змі­ни що­до ре­гу­лю­ван­ня спла­ти роз­дріб­но­го ак­ци­зу на тю­тюн шля­хом пе­рек­ла­дан­ня обов’яз­ку його спла­ти з влас­ни­ків роз­дріб­них ме­реж на ви­роб­ни­ків та ім­порте­рів.

Асо­ці­ація Ук­ртю­тюн звер­ну­ла­ся до Ко­мі­те­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­ра­їни з пи­тань фі­нан­сів, по­дат­ко­вої та мит­ної по­лі­ти­ки та Мі­ніс­терс­тва фі­нан­сів Ук­ра­їни з про­по­зи­ці­єю вик­лю­чи­ти із за­ко­ноп­ро­ек­ту та­кі нор­ми що­до ре­гу­лю­ван­ня спла­ти роз­дріб­но­го ак­ци­зу на тю­тюн.

«Ша­нов­ні ке­рів­ни­ки Офі­су Пре­зи­ден­та! Ре­гі­ональ­ні ЗМІ вже на­пов­не­ні обу­рен­ням міс­це­вих ке­рів­ни­ків! І гра­дус про­тис­то­ян­ня та кри­ти­ка ли­ше зрос­та­ти­муть. Ме­рів мож­на зро­зу­мі­ти. Міс­це­ві бюд­же­ти ще не ско­ро огов­та­ють­ся від лок­да­унів, від зак­риття ма­ло­го та се­реднього біз­не­су! А цен­траль­на вла­да зно­ву на­ма­га­єть­ся заб­ра­ти в них кош­ти! Го­во­рять, що тис­ку на ме­ра Ки­єва не­має… Але ці дії цен­тру — прик­лад тис­ку на всіх го­лів гро­мад Ук­ра­їни» — на­го­ло­сив Ви­ко­нав­чий ди­рек­тор АМУ Олек­сандр Сло­бо­жан.

І на­га­дав, що та­ка ж си­ту­ація кіль­ка ро­ків то­му бу­ла з ак­ци­зом на па­ли­во. То­ді в ре­зуль­та­ті про­тис­то­ян­ня цен­тру та ре­гі­онів цей по­да­ток за­ли­ши­ли на міс­цях.

«Я ду­маю, що і з тю­тю­но­вим ак­ци­зом бу­де те ж са­ме! Це бу­де крок впе­ред і два на­зад. Під тис­ком ре­гі­онів все за­ли­шить­ся як є. Але цен­траль­на вла­да са­ма по­да­рує ме­рам чу­до­вий при­від для пі­ару і зви­ну­ва­чень на ад­ре­су Ки­єва. Ша­нов­ні ко­ле­ги на ву­ли­ці Бан­ко­вій, не ро­біть дур­ниць, не руй­нуйте ре­гі­ональ­ну по­лі­ти­ку! Це бу­де ве­ли­ка по­лі­тич­на по­мил­ка, нас­лідки якої ви бу­де від­чу­ва­ти ду­же дов­го!» — йдеть­ся у звер­не­ні.

Ін­те­ре­си біз­не­су та міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня у цьому пи­тан­ні спів­па­да­ють. Над­ходжен­ня до міс­це­вих бюд­же­тів 5 % роз­дріб­но­го ак­ци­зу на тю­тюн збе­ре­же для гро­мад сут­тє­вий ре­сурс і дасть мож­ли­вість гро­ма­дам ро­би­ти якіс­ні змі­ни.