Экономикаukrainepravo.comAug 29

УКРАЇНА ПОДАЛА АПЕЛЯЦІЇ ДО СОТ У ДВОХ СПРАВАХ

Україна подала апеляції до Світової організації торгівлі у справах DS493 «Україна – антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію» та DS 499 «Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання». Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку. Рішення Групи експертів СОТ у справі щодо нітрату амонію та стосовно імпорту залізничного обладнання проаналізоване членами відповідних Міжвідомчих робочих груп із забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ. За результатами аналізу висновків можна стверджувати, що Групою експертів у зазначених справах було допущено окремі помилкові оцінки при тлумаченні, застосуванні та інтерпретації положень Угоди про застосування статті VI ГАТТ 1994, Угоди про технічні бар’єри у торгівлі та ГАТТ 1994. Тому Україна подала апеляції, що враховує національні інтереси України та не завдасть шкоди її позиції у згаданих справах. Зокрема, в рамках справи DS493 «Україна – антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію» планується оскаржувати висновки Групи експертів, що Україна не до кінця довела обґрунтованість коригування вартості природного газу у структурі собівартості російської аміачної селітри, чим порушила вимоги статей 2.2, 2.2.1 та 2.2.1.1 Угоди про застосування Статті VI ГАТТ 1994, а також висновки Групи експертів, що стосується російської компанії ЄвроХім. Зазначимо, група експертів СОТ в остаточному звіті фактично підтримала основоположну позицію України про необхідність дотримання ринкового принципу формування вартості експортного товару та відхилила ряд процесуальних вимог Росії. Це важливе рішення, бо ним визнано право на проведення коригування при підрахунку нормальної вартості товару у випадку доведення її “неринкового” характеру. Така практика дозволяє створювати умови для функціонування конкурентного ринку з рівними умовами для всіх його учасників. У справі DS 499 «Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання» частково підтверджено порушення Росією своїх зобов’язань в рамках СОТ. Так, Групою експертів було встановлено, що Росія порушила свої зобов’язання (відповідно до статті III:4 ГАТТ 1994 (Національний режим) стосовно невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу тим, що це, в свою чергу, створює переваги для національних виробників. Також, Група експертів визнала, що Росією було порушено зобов'язання за статтею I:1 ГАТТ 1994 (Загальний режим найбільшого сприяння). Україною було доведено, що Росією неправомірно не визнаються сертифікати, видані в інших країнах Митного союзу, якщо такі товари не виробляються в Митному союзі. Група експертів визнала, що невизнання Росією сертифікатів відповідності виданих в уповноважених органах Митного союзу було належним чином доведено Україною у справі. Водночас, попри те, що Група експертів погодилася з Україною, що видавши 14 приписів про призупинення сертифікатів відповідності, Росія застосувала процедуру оцінки відповідності таким чином, що умови доступу до ринку для українських, російських та європейських виробників залізничної продукції, були не однаковими, дискримінаційними для України, нею було зроблено висновки, що ситуація в Україні була непорівняною із ситуацією в інших країнах, а тому відхилила аргументи України щодо порушення Росією вимог статті 5.1.1 Угоди про технічні бар’єри у торгівлі. Україна планує оскаржувати дані оцінки Групи експертів. Серед іншого, оскаржуються висновки Групи експертів стосовно недотримання Росією положень статті 5.1.2 Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, а також об’єктивність оцінювання Групою експертів доказів, що усі дискримінаційні заходи Росії не є системними, тобто не можуть вважатися такими, що мали на меті системне обмеження доступу українського залізничного обладнання на російський ринок.

💬 Последние комментарии
3020
Ну, ЗеНаполеон уже давно и смачно наплевал в могилу своего деда. Посмотрим, что сделают его дети, когда он крякнет.
Весёлый Роджер
Ну как ты смеешь так про СВЕТОЧА укрожитти брехать!!! Одну роль Голобородько сыграть та 32 млн наивных ждунов наЭбать! Ну цэ ж талант! Ну да, ну криминальный, но талант, взращенный на тупости, наивности и жадности оболваненных жителей нызалежной! Как я всегда пишу - на Глобусе Украины! Все ноги xoxлoнацизма оттуда растут! Ведь до сих пор народ панов с подарунками чекают, да о халявном панувании мечтают! А чуть шо нет так - "А нас то за що?"
Весёлый Роджер
Тут тильки одно - ПИДНАСРАТИ москалям! Цэ просто бальзам на щирую продажную душёнку! Какое счастье для свидомца ходить с полными шароварами гивна и всем брехать що, то я москалям так пиднасрал! Гордись справжний xoxoл, якого ты соби брата нашукал!
Та!
Так патриоты трубу украли. Труба ж коммунистическая, тоталитарная. Теперь даже бесплатно не получится.
Весёлый Роджер
Запор-заднемотор не дрыщет, он обсерает та гроши на этом заробляет!
Весёлый Роджер
Эй запор-заднемотор, ну прямо такой знакомый спич, прямо как отчёт на пленуме КПУ "О борьбе з клятым довгоносиком". Руки то помнят, да запор? ------- «….Многое будет сделано для укрепления кормовой базы животноводства. Выработку комбикормов намечено довести в 1980 году примерно до восьмидесяти миллионов тонн против 45 миллионов тонн в 1975 году. Для производства кормов предусматривается в больших масштабах использовать мелиорированные земли, расширить посевы культур с высоким содержанием белка. Наряду с этим следует обратить внимание и на повышение продуктивности естественных сенокосов, которая при сравнительно небольших затратах может быть удвоена и даже утроена. Другим важным направлением в работе по раз витию животноводства является перевод его на новую техническую базу, внедрение промышленной технологии производства животноводческой продукции как на новых предприятиях, так и на существующих фермах путем их реконструкции. В нашей стране будет и дальше расти потребление наиболее ценных продуктов питания, в частности мяса и молока. Такую задачу партия ставит на эту пятилетку и на перспективу. Чтобы успешно решить ее, надо прежде всего поднять продуктивность общественного животноводства. Поэтому годовые и пятилетний планы в каждом колхозе и совхозе, в каждом районе, области и республике должны быть составлены так, чтобы в течение пятилетки добиться сбалансированности поголовья скота и кормовых ресурсов, а также создать необходимые запасы кормов на случай неблагоприятных погодных условий. Это одна из важнейших задач. Огромные возможности для подъема и интенсификации сельскохозяйственного производства заложены в мелиорации земель. К 1980 году на мелиорированных землях, обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи, значительно увеличится производство зерна, сахарной свеклы, сои, овощей, фруктов и других продуктов земледелия. Очень важно повысить эффективность затрат на мелиорацию. Сейчас средняя урожайность зерновых на орошаемых землях составляет лишь 25 центнеров с гектара, что намного ниже возможностей поливного земледе лия. За счет более качественного и комплексного проведения мелиоративных работ, а также путем создания специальных сортов зерновых и других культур урожайность на орошаемых землях может быть увеличена существенным образом. В широком масштабе повышение урожайности будет достигнуто и за счет химизации сельскохозяйственного производства. Сельскому хозяйству будет поставлено в новом пятилетия 467 миллионов тонн минеральных удобрений, или в полтора раза больше, чем в 1971 —1975 годах. Возрастет производство средств защиты растений. Таким образом, вклад в развитие сельского хозяйства в десятой пятилетке будет весьма значительным. …. Материалы XXV съезда КПСС»
Аллаху пломбир!
Совершенно бессмысленные люди. Напоминают украинскую власть.