Як штрафуватимуть продавців та покупців первоцвітів
Обществоdenzadnem.com.ua21 февраля 2021

Як штрафуватимуть продавців та покупців первоцвітів

Що­ро­ку з се­ре­ди­ни лю­то­го до кін­ця трав­ня на Хмель­нич­чи­ні, як і в ін­ших ре­гі­онах Ук­ра­їни, три­ває ма­со­ва тор­гівля ранньок­ві­ту­чи­ми ви­да­ми рос­лин, за­не­се­ни­ми до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, які є рід­кісни­ми і пе­ре­бу­ва­ють під заг­ро­зою зник­нення. Це — під­сніж­ни­ки, бі­лоц­віт, цик­ла­мен, шаф­ран різ­них ви­дів та ін­ші. Ви­со­ка де­ко­ра­тив­ність та ран­ній тер­мін цві­тін­ня та­ких ви­дів рос­лин як під­сніж­ник зви­чай­ний, ане­мо­на зви­чай­на, кон­ва­лія зви­чай­на та ін­ші приз­во­дить до то­го, що збут цих рос­лин ви­хо­дить да­ле­ко за ме­жі аре­алу їх зрос­тання.

Ці об’єк­ти рос­линно­го сві­ту у знач­них об­ся­гах ви­во­зять­ся у ве­ли­кі міс­та Ук­ра­їни, Сло­вач­чи­ни та Угор­щи­ни. Ма­со­ве зби­ран­ня ранньок­ві­ту­чих ви­дів рос­лин приз­во­дить до зни­щен­ня по­пу­ля­цій їх ок­ре­мих ви­дів.

«З ме­тою охо­ро­ни ранньок­ві­ту­чих ре­лік­то­вих і зни­ка­ючих рос­лин, а та­кож рос­лин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, та по­пе­ред­ження пра­во­по­ру­шень у цій га­лу­зі на те­ри­то­рії об­ласті що­річ­но зап­ро­вад­жу­єть­ся про­ве­ден­ня опе­ра­ції «Пер­воцвіт». В рам­ках про­ве­ден­ня ці­єї при­ро­до­охо­рон­ної ак­ції од­ні­єю з ос­новних її скла­до­вих є про­па­ган­да від­мо­ви від ку­пів­лі пер­воцві­тів. Крім то­го, тор­гівля пер­воцві­та­ми (як про­даж так і ку­пів­ля) є по­ру­шен­ня­ми за­ко­нів Ук­ра­їни «Про Чер­во­ну кни­гу Ук­ра­їни», «Про рос­линний світ», «Про охо­ро­ну нав­ко­лишнього се­ре­до­ви­ща Ук­ра­їни» та ін­ших», — про це по­ві­до­ми­ла Дер­жавна еко­ло­гіч­на ін­спек­ція Хмель­ницької об­ласті на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 7 лис­то­па­да 2012 ро­ку № 1030 пе­ред­ба­че­на ком­пенса­ція за не­за­кон­не до­бу­ван­ня, зни­щен­ня або пош­коджен­ня ви­дів рос­линно­го сві­ту, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, а та­кож за зни­щен­ня чи по­гір­шення се­ре­до­ви­ща їх пе­ре­бу­ван­ня (зрос­тання):

  • підсніжник білосніжний — 62 грн за рослину;
  • білоцвіт весняний — 62 грн за рослину;
  • шафран гейфелів — 62 грн за рослину;
  • рябчик шаховий — 49 грн за рослину;
  • сон великий — 49 грн за рослину та інші.

До­від­ко­во у Дер­жавній еко­ло­гіч­ній ін­спек­ції по­ві­дом­ля­ють, що за по­ру­шен­ня по­ряд­ку прид­бання чи збу­ту об’єк­тів рос­линно­го сві­ту, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, або та­ких, які охо­ро­ня­ють­ся від­по­від­но до між­на­род­них до­го­во­рів Ук­ра­їни, пе­ред­ба­че­на від­по­ві­даль­ність за стат­тею 88–1 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня у виг­ля­ді штра­фу на су­му від ста (1700 грн) до двох­сот п’ят­надця­ти (3655 грн) не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян із кон­фіска­ці­єю об’єк­тів рос­линно­го сві­ту чи без та­кої.

За по­ру­шен­ня чи по­гір­шення се­ре­до­ви­ща пе­ре­бу­ван­ня (зрос­тання) рос­лин, ви­ди яких за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, зни­щен­ня, не­за­кон­не або з по­ру­шен­ням вста­нов­ле­но­го по­ряд­ку ви­лу­чен­ня їх з при­род­но­го се­ре­до­ви­ща, а та­кож по­ру­шен­ня умов ут­ри­ман­ня (ви­ро­щу­ван­ня) рос­лин цих ви­дів у бо­та­ніч­них са­дах, ден­дро­ло­гіч­них та зо­оло­гіч­них пар­ках, ін­ших спе­ці­аль­но ство­ре­них штуч­них умо­вах, що приз­ве­ло до їх за­ги­бе­лі та пош­коджен­ня, пе­ред­ба­че­но штраф за стат­тею 90 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня на гро­ма­дян від двад­ця­ти (340 грн) до трид­ця­ти (510 грн) не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів з кон­фіска­ці­єю не­за­кон­но до­бу­то­го, а на по­са­до­вих осіб — від трид­ця­ти (510 грн) до п’ят­де­ся­ти (850 грн) не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фіска­ці­єю не­за­кон­но до­бу­то­го.

Дер­жавна еко­ло­гіч­на ін­спек­ція у Хмель­ницькій об­ласті зак­ли­кає гро­ма­дян від­мо­ви­тись від зби­ран­ня та прид­бання рос­лин, за­не­се­них до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни. Не сти­му­люй­те не­доб­ро­со­віс­них осіб, які про­тип­равно ре­алі­зо­ву­ють чер­во­нок­нижні пер­воцві­ти. Цим ви збе­ре­же­те при­род­не над­бання кра­їни для май­бут­ніх по­ко­лінь.

Написать комментарий
💬 Последние комментарии
Гость
Помним. Скорбим.
Гость
И если поживём...
е
ты это о себе??? )))
пожилой Петр
"А христианин – это не столько тот, кто борется со злом, а тот, кто борется за любовь, преодолевая зло, чтобы остаться с ней навеки. В чем да поможет нам Бог!"... Помним. «Верный» – это не только тот, кто мужественно стоит за правду Божию на земле, но и тот, кто не пускает зло в свое сердце ни под каким, даже самым благовидным предлогом".
Гость
Помним. «Верный» – это не только тот, кто мужественно стоит за правду Божию на земле, но и тот, кто не пускает зло в свое сердце ни под каким, даже самым благовидным предлогом".
Гость
"И были в Корюковке и этнические чистки в соответствии с нацистскими практиками геноцида: в январе 1942 г. было расстреляно всё еврейское население Корюковки — около 300 человек, а в ноябре — все 12 проживавших в местечке цыган".
Гость
Помним. «Верный» – это не только тот, кто мужественно стоит за правду Божию на земле, но и тот, кто не пускает зло в свое сердце ни под каким, даже самым благовидным предлогом.