В Україні посилюють контроль за неофіційним працевлаштуванням
Обществоdenzadnem.com.ua30 августа 2020

В Україні посилюють контроль за неофіційним працевлаштуванням

Кри­за COVID-19 вкот­ре ого­ли­ла враз­ли­вість тих, хто ви­му­ше­ний пра­цю­ва­ти не­офі­цій­но, за­роб­ля­ти за­со­би для іс­ну­ван­ня без га­ран­тій і на­леж­но­го за­хис­ту. З по­чат­ку 2020 ро­ку до трав­ня включ­но спос­те­рі­га­лась тен­денція до змен­шення кіль­кос­ті офі­цій­но зай­ня­то­го на­се­лен­ня. Так, кіль­кість пра­ців­ни­ків у трав­ні цього ро­ку бу­ла май­же на пів­міль­йона мен­шою, ніж у трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку.

Це ста­ло вик­ли­ком для дер­жа­ви і ви­ма­гає зро­би­ти пе­ре­хід від не­фор­маль­ної до фор­маль­ної зай­ня­тос­ті прі­ори­тет­ним нап­ря­мом на­ці­ональ­ної по­лі­ти­ки.

То­му в чер­вні 2020 ро­ку піс­ля пом’як­шення ка­ран­тинних за­хо­дів ін­спек­то­ри пра­ці роз­по­ча­ли ін­форма­цій­ну ро­бо­ту з ро­бо­то­дав­ця­ми що­до не­до­пу­щен­ня ви­ко­рис­тання не­за­дек­ла­ро­ва­ної пра­ці. В хо­ді ці­єї ро­бо­ти ін­спек­то­ри пра­ці від­ві­ду­ва­ли ро­бо­то­дав­ців і роз­по­ві­да­ли їм та пра­ців­ни­кам про ри­зи­ки і нас­лідки не­ук­ла­ден­ня тру­до­вих до­го­во­рів. Та­ки­ми від­ві­ду­ван­ня­ми охоп­ле­но май­же 160 тис. ро­бо­то­дав­ців.

В ре­зуль­та­ті кіль­кість офі­цій­них пра­ців­ни­ків уп­ро­довж чер­вня зрос­ла на 59 тис. осіб.

На ви­ко­нан­ня до­ру­чен­ня Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни Держ­пра­ці по­чи­нає за учас­ті та спри­ян­ня ін­ших ор­га­нів (Дер­жавної по­дат­ко­вої служ­би, Пен­сій­но­го фон­ду, цен­трів зай­ня­тос­ті, ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, На­ці­ональ­ної по­лі­ції то­що) про­ве­ден­ня кон­троль­них за­хо­дів з пи­тань ви­яв­лення не­офор­мле­них пра­ців­ни­ків.

В пер­шу чер­гу за­хо­ди кон­тро­лю бу­дуть про­ве­де­ні у тих ро­бо­то­дав­ців, які ма­ють ви­со­кі ри­зи­ки ви­ко­рис­тання най­ма­ної пра­ці без ук­ла­ден­ня тру­до­вих до­го­во­рів. Ви­яв­лення та­ких ро­бо­то­дав­ців здій­сню­єть­ся шля­хом ана­лі­зу ін­форма­ції, на­яв­ної у різ­них ор­га­нів дер­жавної вла­ди та міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.

«Як­що ви вва­жа­єте, що ви­ко­рис­тання не­за­дек­ла­ро­ва­ної пра­ці спро­щує ве­ден­ня біз­не­су та змен­шує фі­нан­со­ві вит­ра­ти, Ви по­ми­ля­єте­ся. Фі­нан­со­ві ри­зи­ки та нас­лідки ви­ко­рис­тання не­за­дек­ла­ро­ва­ної пра­ці знач­но пе­ре­ви­щу­ють вит­ра­ти, які ви­ни­ка­ють у ра­зі офор­млен­ня тру­до­вих від­но­син із пра­ців­ни­ка­ми від­по­від­но до за­ко­но­давс­тва», — за­ува­жу­ють в Держ­пра­ці.

Зреш­тою, на­ван­та­жен­ня що­до за­без­пе­чен­ня вип­ла­ти пен­сій, лі­кар­ня­них, ут­ри­ман­ня шкіл, лі­ка­рень, ре­мон­ту до­ріг то­що ля­гає на пле­чі від­по­ві­даль­них ро­бо­то­дав­ців та пра­ців­ни­ків, що спла­чу­ють по­дат­ки.

Роз­мір штра­фу за ви­ко­рис­тання од­но­го не­за­дек­ла­ро­ва­но­го пра­ців­ни­ка мо­же склас­ти 141 тис. грн. Тоб­то, за­мість спла­ти штра­фу за 1 не­офор­мле­но­го пра­ців­ни­ка ро­бо­то­да­вець мо­же спла­чу­ва­ти єди­ний со­ці­аль­ний вне­сок ці­лий рік за 11 пра­ців­ни­ків із роз­ра­хун­ку мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти або ж за 4 пра­ців­ни­ків із роз­ра­хун­ку се­редньої за­ро­біт­ної пла­ти по Ук­ра­їні.

«Будь­те сві­до­ми­ми! Як­що у вас є не­офор­мле­ні пра­ців­ни­ки — тер­мі­но­во ук­ла­діть з ни­ми тру­до­ві до­го­во­ри. Пам’ятай­те, що не­за­дек­ла­ро­ва­на пра­ця — не за­хи­щає від штра­фу!» — на­га­ду­ють в Дер­жавній служ­бі Ук­ра­їни з пи­тань пра­ці.

Про фак­ти ви­ко­рис­тання не­за­дек­ла­ро­ва­ної пра­ці ви мо­же­те по­ві­до­ми­ти че­рез сер­віс «По­ві­до­ми­ти про не­за­дек­ла­ро­ва­ну пра­цю» за по­си­лан­ням: https://sites.google.com/view/undeclared-work

Написать комментарий
💬 Последние комментарии
мм
ого
мм
"новичек"?))
мм
пообещали поддержку?
Михель Гофман
Эта статья написана автоматом или у нее есть автор?
zpua
Браво, автор!
Весёлый Роджер
Да щож вин брэшэ як клятый москаль! Какой на хрен Европы – нЫ – лучшей командой Свита! А ыщо и усей Вселенной! Уже будэ у Куёву, зараз писли открытия Хыперлупы, откроется Перший щирый межХалактичный турнир с командой xoxлoпитеков с Кассиопеи, вже можно прикуповувати билеты. Они вже продаются на выставке ослов и баранов. Не упустите ваш шанс.
Весёлый Роджер
Чоловику без имени на ПРИМЕТКУ! Звиняй нЫшановний, но место профессио_анального обсеральщик уже тут занято и давно. Почти четыре года, тут обсерает всех Шмуля_Елен, это старый прапор трансвестит, у жиночий труселях до колен. Так он, также любит как ты – взять и обосрать с головы для ног, не приводя цитат, да и вообще ничего не приводя, а просто как ты взять и написать – «ПОСТОЯННО ПЕРЕВОДИШЬ СТРЕЛКИ, ХАМИШЬ БЕЗУДЕРЖНО,» - ну а шо, форум он всё стерпет. Мабуть кто и поверит в твою клевету. Ту-ту, а поезд швидкий вже тю-тю. Да и про интеллект, ты тут всё меня оскорблял, так вот, писать заглавными буквами – это вообще- то моветон, ну или это комплекс мании величия у дэбила. Принимая ввиду твой низкий интеллект, провожу дистанционный ликбез. Алле, увага, расслабься!!! Безкоштовний!!! Так вот, Слева (это то, что не справа!) на клавиатуре, выше клавиши Shift, есть клавиша Caps Lock. И если на неё ОДЫН раз нажать, то погаснет лампочка зэлэна справа и не будешь ты писать как идиот весь текст большими буквами. Ок? Чую шо на дэбила попал – поновляю – ОДЫН раз! Ну давай, Сало тильки не роняй, а шо ны зъыил – то сховай!