Обществоdenzadnem.com.uaJul 5

В Україні заснували позапланові перевірки шкіл

nk_hauz/-mdpneq9wjcezyty7sgv.jpg

Дер­жавна служ­ба якос­ті ос­ві­ти та її те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни від­те­пер змо­жуть про­во­ди­ти по­зап­ла­но­ві пе­ре­вір­ки шкіл. Від­по­від­ний По­ря­док про­ве­ден­ня по­зап­ла­но­вих пе­ре­ві­рок зак­ла­дів за­галь­ної се­редньої ос­ві­ти зат­вер­дже­ний Мі­ніс­терс­твом ос­ві­ти і на­уки.

У МОН на­го­ло­шу­ють, що по­зап­ла­но­ві пе­ре­вір­ки ма­ють на ме­ті за­без­пе­чи­ти ін­те­ре­си сус­піль­ства що­до на­леж­ної якос­ті ос­ві­ти, а та­кож до­дер­жання шко­ла­ми ви­мог ос­вітнього за­ко­но­давс­тва.

«Уч­ні та бать­ки мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на за­хист їх­ніх ос­вітніх прав та ін­те­ре­сів», — на­го­ло­шу­ють в ос­вітньому ві­домс­тві.

До­ку­мен­том виз­на­че­но, що під­ста­вою для про­ве­ден­ня по­зап­ла­но­вої пе­ре­вір­ки шко­ли ста­не звер­нення фі­зич­ної осо­би про по­ру­шен­ня, не­об­хідність пе­ре­вір­ки ви­ко­нан­ня роз­по­ряд­ження про усу­нен­ня по­ру­шень, ви­да­но­го за ре­зуль­та­та­ми по­пе­реднього кон­тро­лю, а та­кож звер­нення ос­вітнього ом­буд­сме­на.

Ос­кіль­ки пе­ре­вір­ка є по­зап­ла­но­вою і пов’яза­на з фак­том по­ру­шен­ня, во­на не пе­ред­ба­чає по­пе­реднього по­ві­дом­лення шко­ли про її про­ве­ден­ня.

Пла­ну­єть­ся, що ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки фік­су­ва­ти­муть­ся в спе­ці­аль­но­му ак­ті.

У ра­зі ви­яв­лення по­ру­шень за­ко­но­давс­тва, кон­тро­лю­ючим ор­га­ном ви­да­ва­ти­меть­ся роз­по­ряд­ження про їх усу­нен­ня. Роз­по­ряд­ження бу­де обов’яз­ко­вим до ви­ко­нан­ня.

💬 Последние комментарии
😂😂😂 Брэд бери, Рэй
Путин лишил ЕДЫ ! самую мощную державу мира, в которой "солнце не заходит никогда", в США еда уже по карточкам
заголовок неправильный у статьи
Нищая Украина намерена купить у замерзающей британии все устаревшие ракеты - и отправить эти ракеты в школы и больницы для отапливания помещений - дети болеют, БАБУШКИ умирают от холода - куда смотрит Навальный?
е
Елена, так в Украине все недоумки ничего не понимающие или ты тупая продажная дура ???? весь ТВОЙ бред разбивается о ФАКТЫ, а ты тупая продажная дура!
е
ты расскажи что рабства в твоей америке не было, просто они так любили своих господ, что сами, по своей воле стали господскими холопами и счастья им было столько, что аж сейчас бунтуют негры в твоей америке и требуют компенсаций и извинений... или будешь утверждать что они все недоумки, ничего не понимающие и у них рай был??))))
Ост
Кот прав.
е
Родина, это та страна, что любят и развивают... а ты ей торгуешь, разницу понятное дело ТЫ не видишь, а она ЕСТЬ! понятно, дура продажная!
е
опять СВОЙ опыт всем приписываешь...