За якими правилами працюватимуть школи з 1 вересня
Обществоdenzadnem.com.ua19 июля 2020

За якими правилами працюватимуть школи з 1 вересня

Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я пра­цює над ре­ко­мен­да­ці­ями, за яки­ми в умо­вах ка­ран­ти­ну мо­жуть пра­цю­ва­ти шко­ли у но­во­му нав­чаль­но­му ро­ці. Се­ред ва­рі­ан­тів, які за­раз роз­гля­да­ють­ся — тем­пе­ра­тур­ний скри­нінг ді­тей та спів­ро­біт­ни­ків шко­ли, а та­кож ан­ти­сеп­тичні зак­ла­ди у при­мі­щен­ні. Фі­наль­ний спи­сок ре­ко­мен­да­цій бу­де роз­робле­ний у спів­пра­ці з Мі­ніс­терс­твом ос­ві­ти і на­уки уже най­ближ­чи­ми тиж­ня­ми — щоб у шко­ля­рів та влас­ни­ків зак­ла­дів був час під­го­ту­ва­ти­ся.

Про це Мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни Мак­сим Сте­па­нов за­явив на бри­фін­гу 15 лип­ня.

— Ми за­раз ду­же ре­тель­но роз­робля­ємо пра­ви­ла, за яки­ми ді­ти бу­дуть нав­ча­ти­ся з 1 ве­рес­ня. Ра­зом із Мі­ніс­терс­твом ос­ві­ти і на­уки ми ана­лі­зу­ємо всю си­ту­ацію, ди­ви­мо­ся, яким чи­ном це від­бу­ва­єть­ся за кор­до­ном і хо­че­мо взя­ти най­кра­щі прак­ти­ки. Ми хо­че­мо зро­би­ти про­цес нав­чання ді­тей мак­си­маль­но ком­фор­тним з од­но­го бо­ку, а та­кож — мак­си­маль­но без­печним з ін­шо­го, — на­го­ло­сив Мак­сим Сте­па­нов.

Як під­крес­лив очіль­ник ві­домс­тва, се­ред ре­ко­мен­да­цій що­до ро­бо­ти шкіл з 1 ве­рес­ня роз­гля­да­єть­ся нас­тупне:

  • Перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру.
  • Дітям міряють температуру перед входом у заклад.
  • Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
  • Заклади мають бути оснащені антисептиками.
  • Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
— Це за­галь­ні ре­чі. Все ін­ше, бу­де роз­робле­но на­ми на нас­тупно­му тиж­ні. І ми бу­де­мо по­да­ва­ти це на зат­вер­джен­ня. Щоб всі заз­да­ле­гідь зна­ли, в який спо­сіб бу­дуть нав­ча­ти­ся на­ші ді­ти, а та­кож — щоб влас­ни­ки нав­чаль­них зак­ла­дів ма­ли дос­татньо ча­су і мог­ли під­го­ту­ва­ти­ся до но­во­го на­чаль­но­го ро­ку, — ре­зю­му­вав Мак­сим Сте­па­нов.
Написать комментарий
💬 Последние комментарии
777
А вы забыли,как воинственно надувал щёки Турчинов с громадным,не то,что у Зе,биноклищем перед глазами и автоматом на груди? Если с биноклем,значит - главнющий командуЮщий.
777
Как-то странно было наблюдать,как в дверном проеме плотно сгрудился целый взвод СБУшников. В то время,как двое сотрудников с трудом протиснули преступника сквозь их толпу. Также один из конвоиров,ухватив рукой узбека за челюсть,зачем-то задирал его лицо к небу. Вроде бы до вечернего намаза еще было далеко. Или стремился показать журналюгам свою добычу в полном ракурсе?
777
Расскажите про это Тягныбоку с его "москалів та жидів - на ножі". Говорят,у него самого бабка иудейка.
777
Самое ужасное - гибель на Донбассе в результате обстрелов ок. 250 детей. Минута молчания. Представьте своего ребенка,лежащим на земле в одном ряду с ними.
777
В советской школе у нас никогда не было никаких патриотических песнопений. Правда,на уроках пения учительница могла разучивать с нами песню о Ленине. Но я не могу написать,какими матюками в 3-м классе кощунственно перевирал слова песни. А пацаны рядом,одни с ужасом,другие восхищенно смотрели на меня. Признаюсь,всю жизнь был убежденным антиленинцем,считая,что надо похоронить его в земле. Но вместе с тем уверен,что валять его памятники - убого и преступно против истории нашего народа.
777
То,что "тридцать три богатыря" совсем,как у Пушкина,заявились в униформе,наводит на подозрение,что они вполне могли быть организованы КГБ тайком от вождя сябров. Хотя в качестве ЧВК чтобы не привлекать внимание,должны были замаскироваться под гражданских. Или Бацька не был информирован,или он в панике оттого,что не уверен в том,что останется "последним диктатором". Непонятно также,кто поселил их в "Бялорусочке"
777
Нет,на этот раз,как заявляла Кыцюндер, "расстреливать из атомного оружия"