Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу
Политикаwww.golos.com.ua23 февраля 2021

Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу

Закон України № 1171- IX.

Верховна Рада України  постановляє:

I. Внести до Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2013 р., № 21, ст. 208; 2020 р., № 10, ст. 50) такі зміни:

1. У пункті 1 частини першої статті 4 слово «письмової» виключити.

2. У статті 15:

у частині третій слова «у письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова «у письмовій формі» виключити, доповнити другим реченням такого змісту: «Повідомлення про результат розгляду депутатського запиту надсилається у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

в абзаці другому слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».

3. У статті 16:

у частині першій:

в абзаці другому слова «викладена в письмовій формі» виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

«2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання»;

у частині третій слова «не пізніше ніж за день» замінити словами «не пізніше ніж за три дні»;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

«Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення надсилається народному депутату у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

4. У частині п’ятій статті 17:

абзац перший після слів «з вимогою» доповнити словами

«у паперовій або електронній формі»;

абзац другий після слова «вимогу» доповнити словами

«у паперовій або електронній формі», а після слів «з наступним інформуванням про це народного депутата» —словами «у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

5. Пункт 16 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

«16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, що підписуються ним власноручно або із застосуванням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

6. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 28 слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

Написать комментарий