Процедуру атестації прокурорів пропонується переглянути
Политикаsud.ua7 дней назад

Процедуру атестації прокурорів пропонується переглянути

Нардеп від Слуги народу вніс законопроект щодо змін у процедуру атестації прокурорів.

20 травня народний депутат від фракції «Слуга народу» Євген Петруняк зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» №3517.

Що пропонується

По-перше, депутат пропонує відновити дію статті 38 Закону «Про прокуратуру», яка була зупинена до 1 вересня 2021 року. Вона стосується порядку переведення прокурора на посаду до іншого органу прокуратури.

Зокрема, в ній прописано, що прокурор може бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження. Конкурс має включати в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.

По-друге, визначено, що Порядок проходження прокурорами атестації має бути не лише затверджено Генеральним прокурором, але й зареєстровано у Міністерстві юстиції.

По-третє, повністю змінюються процедура та етапи атестації прокурорів.

Атестація прокурорів за законопроектом включає такі 2 етапи:

  • визначення відповідності прокурора займаній посаді, стану професійної підготовки, його особистих якостей та результатів службової діяльності. Для з’ясування рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори можуть виконувати письмове практичне завдання;
  • Проведення співбесіди з метою виявлення відповідності професійної етики та доброчесності.

Для порівняння наразі в чинному законі це:

1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування або у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Результати анонімного тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 24 години до проведення співбесіди;

2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання. Атестація може включати інші етапи, непроходження яких може бути підставою для ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації прокурором. Перелік таких етапів визначається у Порядку проходження прокурорами атестації, який затверджує Генеральний прокурор.

По-четверте, повністю виключається положення про те, що «за результатами складення прокурором іспиту відповідна кадрова комісія ухвалює рішення щодо допуску прокурора до проведення співбесіди. Якщо прокурор за результатами складення іспиту набрав меншу кількість балів, ніж прохідний бал, встановлений згідно з Порядком проходження прокурорами атестації, це є підставою для недопущення прокурора до етапу співбесіди і ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації таким прокурором».

Також виключено положення про звільнення прокурорів на підставі рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури.

По-п’яте, пропонується вказані у п. 19 прокурори, які неуспішно пройшли атестацію, за рекомендацією кадрової комісії відповідному керівникові переводяться за їхньої згодою на іншу посаду з меншим обсягом роботи, що відповідає їх професійному рівню, або звільняються Генеральним прокурором, керівником регіональної (обласної) прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру.

Як зазначає депутат, внесення таких змін обумовлено необхідністю забезпечення конституційних прав прокурорів.

Так, на даний час у кожній прокуратурі існує спеціалізація прокурорів, впровадження якої передбачено наказом Генерального прокурора України №15 від 19.01.2017 «Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України». Зокрема, відповідно до п. 8.1 вказаного наказу структурні підрозділи створюються на єдиних для Генеральної прокуратури та регіональних прокуратур засадах, як правило, за функціональним (предметним) принципом. Пунктом 8.3 вказаного наказу передбачено, що робота структурних підрозділів ГПУ та регіональних прокуратур організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, використовуючи їхню спеціалізацію, закріплення за ними конкретних напрямів.

«Така спеціалізація повинна бути врахована при проведенні атестації прокурорів задля забезпечення встановлення відповідності (невідповідності) працівників посадам, які вони займають, визначення їхнього професійного рівня предметної компетентності, досвіду і кваліфікації працівників у  конкретних напрямах прокурорської діяльності, якими окреслюються їхні посадові обов’язки. Врахування під час проведення атестації таких вимог буде сприяти запобіганню створенню  умов для неправомірних механізмів безпідставного звільнення прокурорів.

Окрім того, слід зазначити, що внесення таких змін буде відповідати вимогам чинного законодавства. Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» атестація працівників – процедура  оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня», - зазначає автор.

Згідно з ч. ч. 2, 4, 8 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівників» категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику.

Відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівників» не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.

«Наведені норми Закону України «Про професійний розвиток працівників» стосуються усіх фізичних та юридичних осіб, в тому числі має стосуватися й  працівників прокуратури, що, в свою чергу, є дотриманням вимог ст.ст. 21, 22, 24 Конституції України, за змістом яких усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Таким чином, пропонується для організації та проведенні атестації в органах прокуратури утворити кадрові комісії.

На кожного прокурора, який підлягає атестації, повинні складатися атестаційні документи – біографічна довідка та характеристика ділових та особистих якостей. В атестаційних документах мають зазначатися основні біографічні дані прокурора, вказуються нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення. Службова характеристика має містити оцінку виконання працівником службових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, компетентність, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, тощо.

Атестаційні документи подаються в атестаційну комісію після  ознайомлення з ними працівника, який підлягає атестації.

Прокурор, який підлягає атестації, має бути ознайомлений  з  підготовленими  атестаційними документами, під розписку, не  пізніше  ніж  за  тиждень  до  атестації.  У  разі  незгоди із службовою   характеристикою  працівник  може  подати  атестаційній комісії  свої  заперечення  та  додаткові відомості щодо службової діяльності.   Якщо   працівник   відмовляється  від  ознайомлення, складається  відповідний  акт. 

Комісія на  підставі оцінки стану професійної підготовленості працівника,  його  особистих  якостей  та  результатів   службової діяльності  приймає  рішення  про відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді або про неповну службову  відповідність.

У  разі  прийняття  рішення  про  невідповідність  працівника займаній   посаді   комісія  рекомендує  відповідному  керівникові перевести  цього  працівника  за  його  згодою  на іншу посаду, що  відповідає  його  професійному  рівню,  або  звільнити із займаної посади.

Вказані та інші положення порядку проходження атестації мають бути висвітлені у Порядку, який затверджує Генеральний прокурор та зареєстрований у Мін’юсті», — пояснює Євген Петруняк.

Написать комментарий