Политикаdenzadnem.com.uaJul 6

За неправдиві відомості у декларації чекає в’язниця

nk_hauz/-mdvfhrdtmukdxwx0-xh.jpg

Вер­ховна Ра­да ух­ва­ли­ла про­єкт за­ко­ну № 4651, який пе­ред­ба­чає поз­бавлен­ня во­лі за сві­до­ме неп­равди­ве дек­ла­ру­ван­ня. Про­по­зи­ції гла­ви дер­жа­ви до за­ко­ну «Про вне­сен­ня змін до Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня, Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни що­до вдос­ко­на­лен­ня від­по­ві­даль­нос­ті за дек­ла­ру­ван­ня не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції та не­по­дан­ня суб’єк­том дек­ла­ру­ван­ня дек­ла­ра­ції осо­би, упов­но­ва­же­ної на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня» під­три­ма­ли 315 на­род­них де­пу­та­тів. Про це й­деться на сай­ті Мі­ніс­терс­тва юс­ти­ції.

Зок­ре­ма, згід­но зі змі­на­ми до за­ко­но­давс­тва, роз­ши­рю­єть­ся ко­ло суб’єк­тів, які нес­ти­муть по­ка­ран­ня за брех­ню у дек­ла­ра­ції, збіль­шу­єть­ся від­по­ві­даль­ність за це та вик­лю­ча­єть­ся мож­ли­вість звіль­нен­ня від кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті у зв’яз­ку з ка­ят­тям.

— Пар­ла­мен­та­рі вра­ху­ва­ли про­по­зи­ції Пре­зи­ден­та до цього за­ко­ноп­ро­єк­ту. Зок­ре­ма: 1) пе­ред­ба­чи­ти по­ка­ран­ня за дек­ла­ру­ван­ня не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на два ро­ки, а за не­по­дан­ня дек­ла­ра­ції — у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на один рік, а не ли­ше об­ме­жен­ня во­лі стро­ком до двох ро­ків, як це про­по­ну­ва­ло­ся за­ко­ноп­ро­єк­том ра­ні­ше, з ог­ля­ду на дот­ри­ман­ня про­пор­цій­нос­ті; 2) приб­ра­ти мож­ли­вість уник­нення суб’єк­та­ми дек­ла­ру­ван­ня від­по­ві­даль­нос­ті та не­дек­ла­ру­ван­ня об’єк­тів, які пе­ре­бу­ва­ють у во­ло­дін­ні або ко­рис­ту­ван­ні чле­нів сім’ї суб’єк­та дек­ла­ру­ван­ня, ос­кіль­ки за­кон, прий­ня­тий у вер­сії, яка бу­ла по­да­на на під­пис Пре­зи­ден­ту, за­ли­шав мож­ли­вість офор­ми­ти май­но на ро­ди­чів і, від­по­від­но, по­си­ла­ти­ся на те, що ро­ди­чі не на­да­ли ін­форма­цію про на­яв­ність та­ко­го май­на, — по­ві­до­мив Мі­ністр юс­ти­ції Де­нис Ма­люсь­ка.

Ра­зом із тим, за його сло­ва­ми, аби по­руш­ни­ки не змог­ли уник­ну­ти кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті че­рез зас­то­су­ван­ня ін­сти­ту­тів звіль­нен­ня від неї у зв’яз­ку з дійовим ка­ят­тям, пе­ре­да­чею осо­би на по­ру­ки, змі­ною об­ста­нов­ки, або звіль­нен­ня від від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня у зв’яз­ку з ам­ністі­єю, по­ми­лу­ван­ням, знят­тям су­ди­мос­ті до за­кін­чення стро­ків по­га­шен­ня су­ди­мос­ті, про­єк­том За­ко­ну про­по­ну­єть­ся низ­ку пра­во­по­ру­шень від­нести до ко­руп­цій­них кри­мі­наль­них.

Крім то­го, Мі­ністр юс­ти­ції по­яс­нив, що на сьогод­ні суб’єк­та­ми ад­мі­ніс­тра­тив­ної та кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за неп­равди­ві ві­до­мос­ті у дек­ла­ра­ції виз­на­ча­ють ли­ше осіб, які обій­ма­ють по­са­ди, пов’яза­ні з ви­ко­нан­ням фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, чи при­рів­ня­них до них осіб на мо­мент по­дан­ня дек­ла­ра­ції. На­то­мість на осіб, які при­пи­ня­ють чи при­пи­ни­ли ви­ко­нан­ня вка­за­них пов­но­ва­жень, об­ме­жен­ня За­ко­ну «Про за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції» не по­ши­рю­ють­ся, ад­же на мо­мент по­дан­ня дек­ла­ра­ції во­ни не ма­ють ста­ту­су осо­би, упов­но­ва­же­ної на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня. Но­вим же за­ко­ноп­ро­єк­том ці по­ло­жен­ня вре­гульову­ють­ся.

При цьому суб’єк­та­ми пра­во­по­ру­шень у час­ти­ні не­по­ві­дом­лення або нес­во­єчас­но­го по­ві­дом­лення про сут­тє­ві змі­ни у май­но­во­му ста­ні пе­ред­ба­ча­єть­ся виз­на­чи­ти служ­бо­вих осіб, які зай­ма­ють від­по­ві­даль­не та особ­ли­во від­по­ві­даль­не ста­но­ви­ще, а та­кож суб’єк­тів дек­ла­ру­ван­ня, які зай­ма­ють по­са­ди, пов’яза­ні з ви­со­ким рів­нем ко­руп­цій­них ри­зи­ків.

— Прий­нят­тя цього За­ко­ну дасть змо­гу удос­ко­на­ли­ти нор­ми за­ко­но­давс­тва, яки­ми зап­ро­вад­же­но ад­мі­ніс­тра­тив­ну та кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність за дек­ла­ру­ван­ня не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції та не­по­дан­ня дек­ла­ра­ції, а та­кож ство­ри­ти на­леж­ні умо­ви для ефек­тивної ре­алі­за­ції ан­ти­ко­руп­цій­ної по­лі­ти­ки, — ре­зю­му­вав Де­нис Ма­люсь­ка.
💬 Последние комментарии
Серж
Вот Николай Янович, здесь я с вами соглашусь, что Крым СУЩЕСТВОВАЛ, и не более при любой власти Украины. Извольте.
Ост
Слишком много тупых предложений. Он на своём месте?
е
Елена, так говоришь в Америке все самое совершенное и продвинутое? Ну-ну....))
НЕтрамф
...а как тебе...Эта ...Цитата :..." в 2010-2013 году Украина достигла самого высокого за всю свою историю уровня валового внутреннего продукта. Значительно повысились заработные платы, из страны никто не выезжал, ни сотни миллионов, ни десятки миллионов, ни миллионы… Страна работала"...
Гость
....камЫняр - ху@ло .... гы.....
Весёлый Роджер
Вони, запизденцы, пышаються тем, що ых эбуть эуропейские паны, фуями большой величины! Через дупу - у Эуропу! Сало уронили - хероям убийцам детей мало!
Весёлый Роджер
Бандера, Шухевич, херои Украины! Бандера, Шухевич, херои Украины! Бандера, Шухевич, херои Украины! Панду Гэть! Смерть творогам! Рагульему роду - нима переводу! «Батько наш - Бандера, ну а Псаки - мати, Ми за олигархив пидем воювати! | (2) ©...»