За неправдиві відомості у декларації чекає в’язниця
Политикаdenzadnem.com.ua06 июля 2021

За неправдиві відомості у декларації чекає в’язниця

Вер­ховна Ра­да ух­ва­ли­ла про­єкт за­ко­ну № 4651, який пе­ред­ба­чає поз­бавлен­ня во­лі за сві­до­ме неп­равди­ве дек­ла­ру­ван­ня. Про­по­зи­ції гла­ви дер­жа­ви до за­ко­ну «Про вне­сен­ня змін до Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня, Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни що­до вдос­ко­на­лен­ня від­по­ві­даль­нос­ті за дек­ла­ру­ван­ня не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції та не­по­дан­ня суб’єк­том дек­ла­ру­ван­ня дек­ла­ра­ції осо­би, упов­но­ва­же­ної на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня» під­три­ма­ли 315 на­род­них де­пу­та­тів. Про це й­деться на сай­ті Мі­ніс­терс­тва юс­ти­ції.

Зок­ре­ма, згід­но зі змі­на­ми до за­ко­но­давс­тва, роз­ши­рю­єть­ся ко­ло суб’єк­тів, які нес­ти­муть по­ка­ран­ня за брех­ню у дек­ла­ра­ції, збіль­шу­єть­ся від­по­ві­даль­ність за це та вик­лю­ча­єть­ся мож­ли­вість звіль­нен­ня від кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті у зв’яз­ку з ка­ят­тям.

— Пар­ла­мен­та­рі вра­ху­ва­ли про­по­зи­ції Пре­зи­ден­та до цього за­ко­ноп­ро­єк­ту. Зок­ре­ма: 1) пе­ред­ба­чи­ти по­ка­ран­ня за дек­ла­ру­ван­ня не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на два ро­ки, а за не­по­дан­ня дек­ла­ра­ції — у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі стро­ком на один рік, а не ли­ше об­ме­жен­ня во­лі стро­ком до двох ро­ків, як це про­по­ну­ва­ло­ся за­ко­ноп­ро­єк­том ра­ні­ше, з ог­ля­ду на дот­ри­ман­ня про­пор­цій­нос­ті; 2) приб­ра­ти мож­ли­вість уник­нення суб’єк­та­ми дек­ла­ру­ван­ня від­по­ві­даль­нос­ті та не­дек­ла­ру­ван­ня об’єк­тів, які пе­ре­бу­ва­ють у во­ло­дін­ні або ко­рис­ту­ван­ні чле­нів сім’ї суб’єк­та дек­ла­ру­ван­ня, ос­кіль­ки за­кон, прий­ня­тий у вер­сії, яка бу­ла по­да­на на під­пис Пре­зи­ден­ту, за­ли­шав мож­ли­вість офор­ми­ти май­но на ро­ди­чів і, від­по­від­но, по­си­ла­ти­ся на те, що ро­ди­чі не на­да­ли ін­форма­цію про на­яв­ність та­ко­го май­на, — по­ві­до­мив Мі­ністр юс­ти­ції Де­нис Ма­люсь­ка.

Ра­зом із тим, за його сло­ва­ми, аби по­руш­ни­ки не змог­ли уник­ну­ти кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті че­рез зас­то­су­ван­ня ін­сти­ту­тів звіль­нен­ня від неї у зв’яз­ку з дійовим ка­ят­тям, пе­ре­да­чею осо­би на по­ру­ки, змі­ною об­ста­нов­ки, або звіль­нен­ня від від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня у зв’яз­ку з ам­ністі­єю, по­ми­лу­ван­ням, знят­тям су­ди­мос­ті до за­кін­чення стро­ків по­га­шен­ня су­ди­мос­ті, про­єк­том За­ко­ну про­по­ну­єть­ся низ­ку пра­во­по­ру­шень від­нести до ко­руп­цій­них кри­мі­наль­них.

Крім то­го, Мі­ністр юс­ти­ції по­яс­нив, що на сьогод­ні суб’єк­та­ми ад­мі­ніс­тра­тив­ної та кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за неп­равди­ві ві­до­мос­ті у дек­ла­ра­ції виз­на­ча­ють ли­ше осіб, які обій­ма­ють по­са­ди, пов’яза­ні з ви­ко­нан­ням фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, чи при­рів­ня­них до них осіб на мо­мент по­дан­ня дек­ла­ра­ції. На­то­мість на осіб, які при­пи­ня­ють чи при­пи­ни­ли ви­ко­нан­ня вка­за­них пов­но­ва­жень, об­ме­жен­ня За­ко­ну «Про за­по­бі­ган­ня ко­руп­ції» не по­ши­рю­ють­ся, ад­же на мо­мент по­дан­ня дек­ла­ра­ції во­ни не ма­ють ста­ту­су осо­би, упов­но­ва­же­ної на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви або міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня. Но­вим же за­ко­ноп­ро­єк­том ці по­ло­жен­ня вре­гульову­ють­ся.

При цьому суб’єк­та­ми пра­во­по­ру­шень у час­ти­ні не­по­ві­дом­лення або нес­во­єчас­но­го по­ві­дом­лення про сут­тє­ві змі­ни у май­но­во­му ста­ні пе­ред­ба­ча­єть­ся виз­на­чи­ти служ­бо­вих осіб, які зай­ма­ють від­по­ві­даль­не та особ­ли­во від­по­ві­даль­не ста­но­ви­ще, а та­кож суб’єк­тів дек­ла­ру­ван­ня, які зай­ма­ють по­са­ди, пов’яза­ні з ви­со­ким рів­нем ко­руп­цій­них ри­зи­ків.

— Прий­нят­тя цього За­ко­ну дасть змо­гу удос­ко­на­ли­ти нор­ми за­ко­но­давс­тва, яки­ми зап­ро­вад­же­но ад­мі­ніс­тра­тив­ну та кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність за дек­ла­ру­ван­ня не­дос­то­вір­ної ін­форма­ції та не­по­дан­ня дек­ла­ра­ції, а та­кож ство­ри­ти на­леж­ні умо­ви для ефек­тивної ре­алі­за­ції ан­ти­ко­руп­цій­ної по­лі­ти­ки, — ре­зю­му­вав Де­нис Ма­люсь­ка.

1 комментарий

Написать комментарий
  • СВ
    06 июля 2021
    Пусть теперь сами и сидят!
    Ответить
💬 Последние комментарии