Чорнобиль туристичний. Як планують розвивати зону відчуження?
Украинаdenzadnem.com.ua17 ноября 2019

Чорнобиль туристичний. Як планують розвивати зону відчуження?

Чор­но­биль­ська зо­на є од­ним з най­по­пу­ляр­ні­ших нап­рямків се­ред іно­зем­них ту­рис­тів в Ук­ра­їні. Кіль­кість охо­чих від­ві­да­ти зо­ну від­чу­жен­ня зрос­тає що­ро­ку, тож вла­да взя­ла­ся роз­ви­ва­ти її ту­рис­тичний по­тен­ці­ал. Як пла­ну­ють роз­бу­до­ву­ва­ти те­ри­то­рію нав­ко­ло Чор­но­би­ля, скіль­ки гро­шей мо­же при­но­си­ти ту­ризм до бюд­же­ту і чи є він без­печним, діз­на­ва­лись ек­спер­ти Цен­тру гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю. Тон­ко­щі ра­ді­оак­тивно­го ту­риз­му З по­чат­ку 2019 ро­ку Чор­но­биль­ську зо­ну від­ві­да­ли по­над 107 ти­сяч ту­рис­тів. Це на 44 ти­ся­чі біль­ше, ніж за ана­ло­гіч­ний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку, що є аб­со­лют­ним ту­рис­тичним ре­кор­дом зо­ни. Як по­ві­дом­ля­ють у Дер­жавно­му агентстві з уп­равлін­ня зо­ною від­чу­жен­ня, май­же 80 % від­ві­ду­ва­чів при­їха­ли з-за кор­до­ну. Се­ред іно­зем­них дер­жав ре­корд­сме­на­ми ста­ли Ве­ли­ка Бри­та­нія (15 738 ту­рис­тів), Поль­ща (9 378), Ні­меч­чи­на (7 826), США (5 580) та Че­хія (4 063). Ук­ра­їн­ців се­ред гос­тей зо­ни цього ро­ку та­кож бу­ло чи­ма­ло — 22 468 осіб. Го­лов­на при­чи­на та­ко­го під­ви­ще­но­го ін­те­ре­су до ЧА­ЕС — це ви­хід се­рі­алу HBO «Чор­но­биль», який роз­по­ві­дає про ава­рію в 1986 ро­ці і нас­лідки її лік­ві­да­ції. За вер­сі­єю по­пу­ляр­но­го сай­ту про кі­не­ма­тог­раф IMDB, на­вес­ні стріч­ка очо­ли­ла рей­тинг най­кра­щих се­рі­алів сві­ту. Ке­рів­ниц­тво зо­ни від­чу­жен­ня та­кож при­пус­кає, що на ту­рис­тичний бум впли­ну­ло спро­щен­ня про­це­ду­ри від­ві­дин зо­ни. Зок­ре­ма, вве­ден­ня елек­трон­но­го про­пус­ку та ство­рен­ня до­дат­ко­вої ін­фраструк­ту­ри. Ад­же, щоб пот­ра­пи­ти до зо­ни від­чу­жен­ня, пот­рібно сво­єчас­но офор­ми­ти доз­віл на пе­ре­бу­ван­ня. З кін­ця ми­ну­ло­го ро­ку це мож­на зро­би­ти он­лайн, по­дав­ши за­яв­ку че­рез сис­те­му «Елек­трон­ний кви­ток» (https://solaris.testmticket.in.ua). — Чор­но­биль — те­ма, яка ці­ка­вить увесь світ. Лю­ди ба­жа­ють на влас­ні очі по­ба­чи­ти міс­це, де від­бу­лась од­на з най­більших тра­ге­дій ос­таннього ча­су. З од­но­го бо­ку, та­ка при­ваб­ли­вість дає пев­ні пе­ре­ва­ги — до­дат­ко­ві над­ходжен­ня до бюд­же­ту. Але з дру­го­го — пот­рібно до­дат­ко­во роз­ви­ва­ти ін­фраструк­ту­ру, яка зро­бить ком­фор­тним та без­печним пе­ре­бу­ван­ня ту­рис­тів у зо­ні від­чу­жен­ня, — за­ува­жує по­міч­ник ди­рек­то­ра Цен­тру ор­га­ні­за­цій­но-тех­нічно­го і ін­форма­цій­но­го за­без­пе­чен­ня уп­равлін­ня зо­ною від­чу­жен­ня Ки­ри­ло Гар­ник. Ра­зом зі спро­щен­ням ме­ха­ніз­му від­ві­дин зо­ни ке­рів­ниц­тво по­си­ли­ло охо­ро­ну, щоб бо­ро­ти­ся з не­ле­галь­ни­ми ту­рис­та­ми-«стал­ке­ра­ми». Опе­ра­то­ри, які зай­ма­ють­ся ор­га­ні­за­ці­єю ту­рів, на­по­ля­га­ють, що в ме­жах офі­цій­них мар­шру­тів ту­рис­там ні­чо­го не заг­ро­жує. Ад­же во­ни про­хо­дять під наг­ля­дом дос­відче­них гі­дів, які по­ка­зу­ють без­печні ді­лян­ки, са­мос­тій­ні ж ман­дрів­ки при­хо­ву­ють не­без­пе­ку. Тож ту­рис­тів про­сять дот­ри­му­ва­тись пра­вил по­ве­дін­ки і пам’ята­ти, що на­сам­пе­ред Чор­но­биль — це міс­це страш­ної тра­ге­дії. На цьому піс­ля ви­хо­ду се­рі­алу на­го­ло­сив і сце­на­рист та го­лов­ний про­дю­сер «Чор­но­би­ля» Крейг Ме­зін. — Це чу­до­во, що «Чор­но­биль» вик­ли­кав хви­лю ту­риз­му в зо­ну від­чу­жен­ня. Як­що ви їде­те ту­ди, то пам’ятай­те, що там ста­ла­ся жах­ли­ва тра­ге­дія. Про­явіть по­ва­гу до всіх, хто страж­дав і по­жер­тву­вав со­бою, — на­пи­сав Ме­зін в сво­єму Twitter. Но­ві мар­шру­ти та мож­ли­вос­ті Най­більше ту­рис­тів ці­кав­лять міс­то Прип’ять, сар­ко­фаг чет­верто­го енер­гобло­ка ЧА­ЕС, а та­кож сек­ретний ра­дар ра­дянсь­ких ча­сів — Ду­га-1. Про­те у Мін­при­ро­ди впев­не­ні, що по­тен­ці­ал Чор­но­биль­ської зо­ни біль­ший за тра­ди­цій­ні міс­ця ту­рис­тично­го мар­шру­ту. За сло­ва­ми ди­рек­то­ра з на­уки та роз­витку ком­па­нії «Чор­но­биль­-тур» Сер­гія Мир­но­го, ін­фраструк­ту­ру тре­ба роз­ви­ва­ти і в Чор­но­би­лі, і в при­лег­лих районах. Тож у лип­ні 2019 ро­ку Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий під­пи­сав указ про роз­ви­ток ту­риз­му в Чор­но­биль­ській зо­ні. Від­по­від­но до нього, пла­ну­ють ство­ри­ти но­ві ту­рис­тичні мар­шру­ти, по­бу­ду­ва­ти но­ві КПП і від­ре­мон­ту­ва­ти ни­ніш­ні, ска­су­ва­ти за­бо­ро­ни на ві­де­озйом­ку і по­ліп­ши­ти мо­біль­ний зв’язок. — До­сі Чор­но­биль був не­га­тив­ною час­ти­ною брен­ду Ук­ра­їни. Нас­тав час це змі­ни­ти. Чор­но­биль — це уні­каль­не міс­це на пла­не­ті, де при­ро­да від­роджу­єть­ся піс­ля сві­то­вої тех­но­ген­ної ка­тас­тро­фи, де є справ­жнє «міс­то-при­вид». Ми по­вин­ні по­ка­за­ти це міс­це сві­то­ві: на­уков­цям, еко­ло­гам, іс­то­ри­кам, ту­рис­там, — за­явив Зе­ленсь­кий під час ві­зи­ту в зо­ну від­чу­жен­ня. Дер­жавне агентство з уп­равлін­ня зо­ною від­чу­жен­ня вже ого­ло­си­ло, що нев­довзі за­пус­тить 13 на­зем­них, 5 вод­них та 3 по­віт­ря­ні мар­шру­ти. Нап­риклад, при­ро­ду Чор­но­би­ля мож­на бу­де по­ба­чи­ти під час ту­рів річ­ка­ми Прип’ять та Уж. Крім цього, зо­на від­чу­жен­ня має всі шан­си ста­ти еле­мен­том «зе­ле­ної» еко­но­мі­ки. Вже за­раз на те­ри­то­рії ЧА­ЕС пра­цює со­няч­на елек­трос­танція по­туж­ністю 1 МВт. Ще по­над 60 ін­весто­рів по­да­ли за­яв­ки на від­ве­ден­ня зе­мель­ної ді­лян­ки під роз­бу­до­ву стан­цій «зе­ле­ної енер­ге­ти­ки». В Офі­сі Пре­зи­ден­та спо­ді­ва­ють­ся, що зав­дя­ки роз­бу­до­ві ін­фраструк­ту­ри зо­на змо­же при­но­си­ти до дер­жбюд­же­ту чи­ма­лі гро­ші. — Ту­ризм та су­між­ні га­лу­зі мо­жуть да­ва­ти по­над 1 млрд грн ва­ло­во­го до­хо­ду зо­ні від­чу­жен­ня та на­пов­ню­ва­ти бюд­же­ти деп­ре­сив­них при­лег­лих районів, але це пи­тан­ня від­кри­тос­ті міс­та та стра­те­гії, — за­ува­жує член ро­бо­чої гру­пи що­до пок­ра­щен­ня ту­рис­тичної при­ваб­ли­вос­ті зо­ни від­чу­жен­ня Де­нис Ру­сак. Вче­ні ка­жуть, що за 33 ро­ки піс­ля ава­рії Чор­но­биль­ська зо­на за­ли­ша­єть­ся неп­ри­дат­ною для жит­тя. Але на­віть поп­ри це, во­на має май­бут­нє. Уря­дов­ці та ту­ро­пе­ра­то­ри по­год­жу­ють­ся, що ту­ризм у Чор­но­би­лі — це не тіль­ки чи­ма­лі еко­но­міч­ні ви­го­ди для кра­їни, а й мож­ли­вість роз­ка­за­ти сві­то­ві свою іс­то­рію.

Написать комментарий
💬 Последние комментарии